Znojmo – Rotunda P. Marie a sv. Kateřiny

Historie

1. polovina 12. století

Rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny

Svědkem staré minulosti znojemského hradu je tu jen na skalisku nad cestou do vnitřního hradu situovaná rotunda. Je připomínána v listině krále Václava I. z roku 1239 a to se zasvěcením sv. Kateřiny, v listině krále Václava II. z roku 1287 pak jako královská kaple na znojemském hradě.

Rotunda má válcovou loď otevřenou do apsidy. Až dodatečně byla apsida zaklenuta konchou a loď kopulovitou klenbou, otevírající se původně ve vrcholu do lucerny. Nad základovým zdivem bylo nadzemní zdivo rotundy provedeno z hrubě opracovaných kvádříků kladených na maltu s podřezávanými spárami. Anežka Merhautová soudila, že vznikla v době knížete Oldřicha (1012-1033, 1034), ale dost dobře možné je, že byla zbudována až za Oldřichova syna Břetislava I. Uvnitř rotundy se nachází nápis, o němž se obecně soudí, že pochází z doby kolem roku 1300. Z něho se dovídáme, že kníže Konrád, druhý fundátor, dal v roce 1134 vyzdobit kapli P. Marie a sv. Kateřiny obrazy králů a dal jí znovu zbudovat (to patrně znamená přestavět). Zásluha knížete Konráda II. o rotundu a její výzdobu nástěnnými malbami je tu tak zřetelně doložena.

Znojmo položené v dominantní poloze nad řekou Dyjí spolu s protilehlým Hradištěm sv. Hypolita patřilo k nejvýznamnějším centrům raného českého státu. V jeho dějinách v 11. a ve 12. století zaujímala znojemská větev přemyslovského rodu důležité místo. Její členové opětovně usilovali i o ovládnutí českých zemí. Svědectvím velkých ambicí údělného knížete Konráda II. je i ikonograficky a umělecky naprosto výjimečný cyklus nástěnných maleb ve znojemské rotundě, znázorňující přemyslovskou dynastii.

Obrázky

Znojmo. Rotunda Rotunda P. Marie a sv. Kateřiny.