Znojmo – Rotunda P. Marie a sv. Kateřiny

Historie

1. polovina 12. století

Rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny

Svědkem staré minulosti znojemského hradu je tu jen na skalisku nad cestou do vnitřního hradu situovaná rotunda. Je připomínána v listině krále Václava I. z roku 1239 a to se zasvěcením sv. Kateřiny, v listině krále Václava II. z roku 1287 pak jako královská kaple na znojemském hradě.

Rotunda má válcovou loď otevřenou do apsidy. Až dodatečně byla apsida zaklenuta konchou a loď kopulovitou klenbou, otevírající se původně ve vrcholu do lucerny. Nad základovým zdivem bylo nadzemní zdivo rotundy provedeno z hrubě opracovaných kvádříků kladených na maltu s podřezávanými spárami. Anežka Merhautová soudila, že vznikla v době knížete Oldřicha (1012-1033, 1034), ale dost dobře možné je, že byla zbudována až za Oldřichova syna Břetislava I. Uvnitř rotundy se nachází nápis, o němž se obecně soudí, že pochází z doby kolem roku 1300. Z něho se dovídáme, že kníže Konrád, druhý fundátor, dal v roce 1134 vyzdobit kapli P. Marie a sv. Kateřiny obrazy králů a dal jí znovu zbudovat (to patrně znamená přestavět). Zásluha knížete Konráda II. o rotundu a její výzdobu nástěnnými malbami je tu tak zřetelně doložena.

Znojmo položené v dominantní poloze nad řekou Dyjí spolu s protilehlým Hradištěm sv. Hypolita patřilo k nejvýznamnějším centrům raného českého státu. V jeho dějinách v 11. a ve 12. století zaujímala znojemská větev přemyslovského rodu důležité místo. Její členové opětovně usilovali i o ovládnutí českých zemí. Svědectvím velkých ambicí údělného knížete Konráda II. je i ikonograficky a umělecky naprosto výjimečný cyklus nástěnných maleb ve znojemské rotundě, znázorňující přemyslovskou dynastii.

Literatura:

August PROKOP: Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung 1. Wien 1904, s. 122-123; Karel GUTH: České rotundy. Památky archeologické 34 (roč. 1924-1925). Praha 1924, s. 140-142; Václav RICHTER: O účelu československých rotund. In: Český časopis historický 42. Praha 1936, s. 244-246; Antonín FRIEDL: Královská kaple sv. Kateřiny ve Znojmě. Praha 1953; Antonín FRIEDL: Přemyslovci ve Znojmě. Ikonografie posvátného Oráče v českém mythu. Praha 1966; Václav RICHTER / Bohumil SAMEK / Miloš STEHLÍK: Znojmo. Praha 1966, s. 17-19; Anežka MERHAUTOVÁ / Dušan TŘEŠTÍK: Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha 1983, s. 68, 82, 116-121, 155-156, 160, 162; Barbara KRZEMIEŃSKA: Die Rotunde in Znojmo und die Stellung Mährens in böhmischen Přemyslidenstaat. In: Historica 27. Praha 1987, s. 5-59; Jan Lubomír KONEČNÝ: Románská rotunda ve Znojmě. Ikonologie maleb a architektury. Brno 2005; Jarmila ČIHÁKOVÁ / Martin MÜLLER: Malostranský kostel sv. Václava v geometrickém světě středoevropských rotund. In: Staletá Praha XXXI/2015, č. 1. Praha 2015, s. 99-101; Antonín FRIEDL: Královská kaple sv. Kateřiny ve Znojmě. Praha 1953; Jiří MAŠÍN: Románská nástěnná malba v Čechách a na Moravě. Praha 1954, s. 17-23; Antonín FRIEDL: Přemyslovci ve Znojmě. Ikonografie posvátného Oráče v českém mythu. Praha 1966; Anežka MERHAUTOVÁ-LIVOROVÁ: Ikonografie znojemského přemyslovského cyklu. In: Umění 31. Praha 1983, s. 25-26; Barbara KRZEMIEŃSKA: Die Rotunde in Znojmo und die Stellung Mährens in böhmischen Přemyslidenstaat. In: Historica 27. Praha 1987, s. 5-59; Anežka MERHAUTOVÁ / Alois MARTAN: Byly či nebyly malby znojemské rotundy\ jednotným dílem? In: Umění 36. Praha 1988, s. 297-308; Pavol ČERNÝ: Zobrazení přemyslovské genealogie v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě a některé aspekty její interpretace. In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání. Vědecká konference. Znojmo 23.-25. 9. 1996. Sborník příspěvků. Znojmo 1997, s. 78-92; Zuzana VŠETEČKOVÁ: Christologický cyklus v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě. In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání. Vědecká konference. Znojmo 23.-25. 9. 1996. Sborník příspěvků. Znojmo 1997, s. 92-101; Lubomír KONEČNÝ: Románská rotunda ve Znojmě. Ikonologie maleb a architektury. Brno 2005; Martin WIHODA: Morava v době knížecí. Praha 2010, s. 278-282.

Obrázky

Znojmo. Rotunda Rotunda P. Marie a sv. Kateřiny.