Vysoké Mýto

Historie

po pol. 13. století

O městě založeném poblíž starší osady Staré Mýto jsou první písemné zprávy z doby Přemysla Otakara II. V králově listině z 27. září 1265 dostalo město Polička stejná práva jako Vysoké Mýto. Podle listiny zachované ve formulářové sbírce přikázal Přemysl Otakar II. výstavbu opevnění, na niž byla dána lhůta dvou let.

Město bylo založeno na půdorysu čtyřúhelníku, jehož plocha je rozdělena rastrem ulic protínajících se v pravých úhlech a vymezujících čtverhranné domovní bloky. Ve středu města leží rozsáhlé kvadratické náměstí. Z jeho koutů a středů jednotlivých stran vybíhají ulice. V jihozápadním cípu města je situován farní kostel, v severozápadním byl už ve 13. století založen klášter minoritů.

Geometrické rozvržení půdorysu Vysokého Mýta prozrazuje nepochybně jednorázové dílo zkušeného lokátora. Svou velkolepě navrženou dispoziční osnovou, její racionalitou, jasností a přehled-ností řadí se Vysoké Mýto k nejvyspělejším urbanistickým řešením 13. století v českých zemích.

Literatura:

ŠEMBERA A. W., 1845; ŠIMÁK J. V., 1938, s. 1253-1256; JIREČEK H., 1884; WIRTH Z., 1902, s. 100n; LÍBAL D., 1970, s. 20; DOSTÁL O. a kolektiv, 1974, s. 394; DVOŘÁK R., 1974

Obrázky

Vysoké Mýto. Půdorysné schéma města.