Uherský Brod

Historie

druhá pol. 13. století

Existence města je poprvé doložena v privilegiu Přemysla Otakara II. pro Opavu z roku 1271. V listině z 29. října 1272 udělil Přemysl Otakar II. Uherskému Brodu městské právo užívané v Hlubčicích. Fundace města spadá nepochybně do období vlády Přemyslovy.

Město bylo založeno v exponované strategické poloze poblíž hranice Moravy s uherským státem v krajině pod řetězem Bílých Karpat, obepínajících Uherskobrodsko od východu a jihovýchodu. Pro fundaci města byl zvolen svah, zdvihající se od řeky Olšavy směrem k severu. Obvod města má tvar nepravidelného pětiúhelníku se zaobleným jižním nárožím a s ne zcela pravidelným průběhem jednotlivých stran. Ve středu městské plochy leží původně kvadratické náměstí značně velkých dimenzí, zmenšené vestavěním bloků do jeho plochy. Ze středu jednotlivých stran náměstí vycházejí ulice k obvodu města. Další vybíhají z koutů náměstí v prodloužení jeho stran. Systém ulic je založen na pravoúhlém rastru, vymezujícím čtverhranné domovní bloky.

Dominikánský klášter byl založen asi ještě ve 13. století při severovýchodním koutě původního náměstí. Farní kostel stojí poblíž obvodového opevnění u někdejší jižní (Dolní) brány, do níž ústila ulice vycházející z jihovýchodního koutu náměstí.

V nej vyšším místě města, na jeho severním okraji, stával zeměpanský městský hrad. Někdy se předpokládá, že měl podobně jako některé jiné hrady Přemysla Otakara II. (Písek, Kadaň) formu pravidelného kastelu.

Fundace Uherského Brodu byla součástí zakládání nových a opevňování starších měst a hradů ležících podél hranice říše Přemysla Otakara II. s uherským státem, a to jak na Moravě, tak i v Dolním Rakousku a Štýrsku. Mezi královskými městy založenými za Přemysla Otakara II. patří Uherský Brod svými rozměry (800 x 660 m) k největším - jeho souputníkem je v tomto ohledu dolnorakouský Marchegg. Poměrně pravidelným rozměřením městské plochy do pravoúhlého rastru a vytyčením rozměrného náměstí řadí se Uherský Brod do velké skupiny obdobně komponovaných zeměpanských měst z doby Přemysla Otakara II., pro něž je příznačné geometricky exaktní a racionální utváření půdorysu.

Literatura:

HOSÁK L., 1938; LÁZNIČKA Z., 1948, s. 30n; REJNUŠ M., 1957, s. 140; RŮŽIČKA V., 1957, s. 23-34; KOLEKTIV (BARTOŠ J. / HLAĎÁKOVÁ L. / HOSÁK L. / KUKULKA J. / PAVELČÍK J. / POLIŠENSKÝ J. / TRAPL M. / VROLOCVÁ Z. / ZEMEK M.): Uherský Brod, minulost a současnost slováckého města. Brno 1972; DOSTÁL O. a kolektiv, 1974, s. 383n; HOSÁK L. / ZEMEK M., 1981, s. 238-239; PLAČEK M., 1984, s. 69-70.

Obrázky

 Uherský Brod. Půdorys města.