Starý Plzenec – Rotunda sv. Petra

Historie

10. století

Rotunda sv. Petra

Rotunda sv. Petra stojí na okraji západního předhradí akropole hradiště na kopci Hůrka a patří mezi nejstarší kostely v Čechách. Hradiště bylo od 10. století přemyslovským střediskem správy západních Čech. První zmínka o pochází z roku 976, kdy nedaleko porazil kníže Boleslav II. vojsko Oty II.

Na okraji západního předhradí pak stojí nejstarší plně dochovaná stavba plzeňského hradiště – rotunda sv. Petra, v jejímž sousedství se nacházela obytná stavba.

Neklenutá loď na kruhovém půdorysu má tvar válce a otevírá se do v půdorysu podkovovité apsidy zaklenuté konchou. Celá stavba byla zbudována z kvádříků z křemencového kamene, který se svou tvrdostí bránil jemnějšímu opracování. Aby byl zvýrazněn dojem přesnosti zdiva, byly v pojící maltě vyznačeny spáry.

S rotundami se dříve než v Čechách setkáváme na Velké Moravě, kde byl pokřtěn první historicky doložený český kníže z rodu Přemyslovců Bořivoj. Již tradičně se soudí, že typ rotundy se na Velkou Moravu a následně do Čech dostal z Dalmácie, z končin na březích Jaderského moře, ale svatyně s kruhovým nebo polygonálním půdorysem centrální byly budovány i jinde. Jejich pravzorem byl chrám Božího hrobu v Jeruzalémě, jehož poselství typ rotundy nese. Vzorem pro plzeneckou rotundu byla bezpochyby rotunda sv. Víta na Pražském hradě založená a budovaná svatým Václavem. Právě tato rotunda se díky svému výjimečnému místu i díky tomu, že její vznik souvisel s osobou českého knížete Václava, se stala následovaným příkladem.

Plzenecká rotunda bývala pokládána za jeden z nejstarších příkladů svého druhu v Čechách. Nyní začíná převládat mínění, že je mladší. Nicméně jistou oporou tu mohou být výsledky archeologických nálezů. Pokud jim lze důvěřovat, bylo v rotundě tři vrstvy podlahy. Nejstarší byla z vápenné mazaniny, druhá měla trojúhelné dlaždice z pálené hlíny. Konečně třetí podlaha byla provedena z reliéfních dlaždic, na nichž spatřujeme motiv sfingy, gryfa, psa, jehož nohy jsou ukončeny pařáty s velkými drápy a přichází tu i polofigura císaře Nera. Obdobné dlaždice jsou známé z Vyšehradu, kde byly užívány v pozdním 11. a v průběhu 12. století.

Obrázky

Starý Plzenec. Hradiště na Hůrce. Rotunda sv. Petra. Pohled od východu.