Radyně – hrad

Historie

polovina 14. století

Po polovině 14. století, v době vlády Karla IV. představovalo v západních Čechách nové královské město Plzeň spolu s hradištěm na Starém Plzenci a pod ním ležícím městečkem a dalšími osadami v místech, kde se slévají vody čtyř řek – Radbuzy, Úhlavy, Mže a Úslavy, jedno z nejvýznamnějších sídelních seskupení v zemi. Jakýmsi završením několikasetletého vývoje v této části české země, byl počin Karla IV. - fundace nového královského hradu, který dostal výmluvné jméno Karlskron – Karlova Koruna. Toto honosné označení se však neujalo a hrad je znám dnes pod jménem Radyně. Byl v době svého vzniku viditelným vyjádřením toho, že Plzeňsko patřilo k pilířům panovnické moci. Dodnes je hrad nápadnou dominantou celé plzeňské kotliny, svým způsobem její korunou, jak to měl asi na mysli jeho zakladatel císař Karel IV.

V roce 1362 císař Karel IV. poskytnul úlevu na platech obyvatelům městečka Starý Plzenec, protože utrpěli újmu stavbou nového hradu. Podobně jako v případě Karlova hradu Kašperka v jihozápadních Čechách, má i jádro hradu Radyně charakter podlouhlého masívního bloku. V jeho středu je palác, na západním konci se zdvihá v plné šíři paláce mohutná hranolová věž, na straně protilehlé pak věž zaoblená. S výjimkou východní strany, kde strmě spadající terén poskytoval jádru hradu přirozenou ochranu, bylo na zbývajících stranách zbudováno i vnější opevnění.

O náročnosti, s jakou byla ústřední část hradu založena, nevypovídají jen její monumentální rozměry, ale i stavební součásti a detaily – srubové komory v paláci, pozůstatky krbu v ústřední síni prvního patra paláce, arkýřky a obdélná okna s tesaným kamenným ostěním s dělícími kříži, jaká známe z Karlštejna a z Kašperka.

Literatura:

August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého XIII. Plzeňsko a Loketsko. Praha 19372, s. 66-69; Viktor KOTRBA: Katalog architektury. In: Jaroslav PEŠINA (ed.): České umění gotické 1350-1420. Praha 1970, s. 89; Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady 2. Praha 19762, s. 68-72; Emanuel POCHE (red.): Umělecké památky Čech 3. Praha 1980, s. 210; Tomáš DURDÍK: Hradní architektura. In: : Jiří FAJT (ed.): Gotika v západních Čechách (1230-1530) I. Praha 1995, s. 404-405; Tomáš DURDÍK: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 1999, s. 471-472; Dobroslav LÍBAL: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek. Praha 2001, s. 425; Petr ROŽMBERSKÝ / Milan NOVOBILSKÝ: Královský hrad Radyně (= Zapomenuté hrady, tvrze a místa sv. 17). Plzeň 2007

Obrázky

Hrad Radyně.