Praha – Kostel sv. Apolináře

Historie

1362

Nové Město

Kostel sv. Apolináře

Na místo položené v blízkosti kostela sv. Kateřiny byla v roce 1362 přenesena kolegiátní kapitula ze Sadské. Zde zbudovaný kostel byl zasvěcen svatému Apolináři. Ten podle legendy přišel spolu se svatým Petrem z Antiochie do Říma a odtud byl svatým Petrem poslán do Ravenny, kde se stal prvním biskupem. U jeho hrobu v blízkosti ravennského přístavu vyrostla bazilika S. Apollinare in Classe vysvěcená v roce 549. Když pak byly z baziliky S. Apollinare in Classe přeneseny ostatky svatého Apolináře k ravennskému kostelu ariánských zbudovanému králem Theoderichem a zasvěcenému Kristu Spasiteli, dostal tento patrocinium S. Apollinare Nuovo.

Ravenna se v roce 402 stala hlavním městem západořímské říše a sídlem císaře Honoria, který opustil Milán. Po zániku západořímské říše v roce 476 se Ravenna stala sídlem barbarského krále Odoakera a od roku 493 z Ravenny vládl více než třicet král Theodorich. Dobré časy prožila Ravenna pod vládou byzantského císaře Justiniána. Ravenně, která po jeden čas byla císařskou rezidencí, náleželo v dějinách říše významné místo. Zasvěcení jednoho z novoměstských kostelů svatému Apolináři vytvářející duchovní spojení mezi Prahou a Ravennou nese tedy zřetelný imperiální kód.

Literatura:

Dobroslav LÍBAL: Pražské gotické kostely. Praha 1946, s. 11–13; Václav MENCL: Česká architektura doby lucemburské. Praha 1948, s. 86; Viktor KOTRBA: Katalog architektury. In: Jaroslav PEŠINA (red.): České umění gotické 1350–1420. Praha 1970, s. 95; Dobroslav LÍBAL: Architektura. In: Emanuel POCHE (red.): Praha středověká (= Čtvero knih o Praze). Praha 1983, s. 230, 232; Růžena BAŤKOVÁ (ed.): Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1). Praha 1998, s. 91–95; Dobroslav LÍBAL: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek. Praha 2001, s. 382–383; Pavel KALINA / Jiří KOŤÁTKO: Praha 1310–1419. Kapitoly o vrcholné gotice. Praha 2004, s. 135–138; Zdeňka HLEDÍKOVÁ: K otázkám vztahu duchovní a světské moci v Čechách ve druhé polovině 14. století. In: Zdeňka HLEDÍKOVÁ: Svět české středověké církve. Praha 2010, s. 24.

Obrázky

Praha. Nové Město. Kostel sv. Apolináře.
Praha. Nové Město. Kostel sv. Apolináře. Historická fotografie.
Praha. Nové Město. Kostel sv. Apolináře. Schéma: příčný řez a půdorys.