Praha – Karlův most

Historie

1357 - 1464

Karlův most

Za velké povodně v roce 1342 byl poničen románský tzv. Juditin most, který v Praze spojoval oba břehy Vltavy. Kroky, které měly vést k jeho obnově učinil už král Jan Lucemburský. První pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic vypsal odpustky určené ve prospěch stavby pražské katedrály a současně i k podpoře stavby nového pražského mostu. Roku 1357 byl konečně na břehu vltavském blízko kláštera sv. Klimenta položen samotným císařem základní kámen k novostavbě. O tom, že stavba rychle postupovala, svědčí zpráva k roku 1367, kdy most postihla velká povodeň. Ta „protrhla dřevěný pražský most na mnoha místech, ale nový jen v jediném pilíři“. V pramenech je doložen Oto (Otlin) „magister pontis“, který nejspíše stavbu vedl a to až do své smrti v roce 1375. Nápis nad bustou Petra Parléře v triforiu pražské katedrály zvěstuje, že druhý stavitel pražské katedrály „rexit pontem multavie“ – řídil stavbu pražského mostu. Z pramenů se nedovídáme nic o tom, jak byly rozděleny kompetence mezi mistrem Ottou (Otlinem) a Parléřem, popřípadě zda Petr Parléř stavbu nepřevzal až po Otlinově smrti. O tom, že mu ale toto dílo podléhalo, nemusí být nejmenších pochyb.

Karlův most o úhrnné délce 516 metrů se ve své době zařadil k největším dílům svého druhu na evropské půdě. Na pravobřežní (Staroměstské) straně se nad prvním pilířem mostu začalo ještě za života císaře Karla IV. s budováním věžovité brány. Její kubus, k němuž se na jižní straně pojí schodišťový přístavek, se stal jednou z hlavních dominant středověké Prahy.Nad úrovní vozovky mostu je těleso věže členěno do tří etáží. V dolní se přízemní průjezd otevírá na dvě strany obrovskými portály. Klenba průjezdu, která snad vznikla s určitým časovým opožděním je utvářena kombinací trojpaprsků a paralelně vedených dvojic žeber. Zde uplatněný klenební vzorec byl později na mnoha stavbách znovu použit či obměněn. Ve středu klenby vzniklo čtverhranné pole, v němž je uprostřed osazena vytesaná královská koruna dávající výmluvně najevo, že tato stavba vznikala pod královským patronátem. Panovnická reprezentace přichází ke slovu i na vnějšku brány, kde nad portálem obráceným ke Starému Městu byl umístěn říšský erb, erb českého krále a znaky dalších zemí ovládaných rodem Lucemburků. Dva znaky jsou i na protilehlé straně brány.

Ve druhém patře věže nad průjezdem připomíná členění ke Starému Městu přivrácené strany řez chórem katedrální stavby, k němuž se z boků pnou oblouky opěrného systému. Uprostřed středního pole této výzdoby spočívá na římse ukončující dolní etáž věže model mostu, na něm je uprostřed v mělké nice osazena figura sv. Víta. K ní se z obou stran naklánějí erby Říše a českého království. Svatý Vít, patron pražské katedrály, je tu tak deklarován jako ochránce mostu i vladařů v Říši a v zemích České koruny. Po stranách mostního modelu pak byly v mělkých nikách pod kružbovými baldachýny osazeny monumentální sedící figury císaře Karla IV. a Václava IV. – tímto způsobem tu byla manifestována vladařská posloupnost lucemburské dynastie. Z okázalého umístění sochy císaře a jeho syna plyne, že představa o podobě druhého patra věže vznikla ještě v pozdních letech života Karla IV.

Ve třetím patře byly ve slepých arkádách kružbové panelace osazeny na východní straně sochy sv. Vojtěcha a Zikmunda uctívaných v Čechách jako zemští patroni. Jejich postavy jsou štíhlé a subtilní a tím kontrastují s blokovou robustností sedících vladařských figur. Slohový posun směrem ke krásnému slohu je tu zřetelně patrný.

O sochařské výzdobě západní (Malostranské) strany věže přinášejí ne zcela jasné svědectví staré veduty a zmínky. Soudilo se někdy, že ústřední figurou tu byla socha Asumpty, zdá se ale pravděpodobnější, že šlo o alegorii Spravedlnosti.

Korunu věže obohacovaly nárožní arkýřky a cimbuří překryté zábradlím ochozu. Věž byla nepochybně dokončována v pokročilejším 14. století za vlády Václava IV., jak tomu nasvědčují v jejím zdivu osazené Václavovy emblémy ledňáčka v točenici.

Náročně utvářená architektura, bohaté sochařské vybavení a ikonografický program výzdoby – to vše činí ze Staroměstské mostecké věže komplexní umělecké dílo (Gesamtkunstwerk) naprosto vyjímečné hodnoty. Staroměstská věž je v pravém slova smyslu pomníkem – triumfálním obloukem – lucemburské dynastie a velkolepou oslavou její vlády jak v zemích České koruny, tak i v Říši.

Literatura:

Wácslaw Wladiwoj TOMEK: Základy starého místopisu Pražského. Oddíl III. Malá Strana. Praha 1872, s. 67–69; Ferdinand TADRA: Cancellaria Arnesti. Formelbuch des ersten Prager Erzbischofs Arnest von Pardubitz. Nach einer Handschrift der k. k. Universitätsbibliothek zu Prag. In: Archiv für österreichische Geschichte. Bd. 61. Wien 1880, s. 127–128; Jan Kapistran VYSKOČIL: Arnošt z Pardubic a jeho doba. Praha 1947, s. 127, 375; Jakub VÍTOVSKÝ: Stavitel Karlova mostu mistr Oto – k otázce vztahů mezi stavební činností Jana IV. z Dražic a Karla IV. In: Zprávy památkové péče 54, č. 1. Praha 1994, s. 16; Kronika Beneše Krabice z Weitmile – Josef EMLER: Fontes rerum Bohemicarum IV. Praha 1884, s. 526; překlad do českého jazyka: Kroniky doby Karla IV. Praha 1987, s. 232; Johann Friedrich BÖHMER: Regesta imperii VIII. Die Regesten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV. 1346–1378. Innsbruck 1877, s. 218; Wácslaw Wladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy II. Praha 18922, s. 40–41.; Kronika Beneše Krabice z Weitmile – Josef EMLER: Fontes rerum Bohemicarum IV. Praha 1884, s. 535; překlad do českého jazyka: Marie BLÁHOVÁ: Kroniky doby Karla IV. Praha 1987, s. 238.; Josef EMLER: Kamenný most Pražský a někdejší úřad mostecký. In: Památky archaeologické a místopisné 8. Praha 1868, s. 203-222; Wácslaw Wladiwoj TOMEK: Základy starého místopisu Pražského. Oddíl III. Malá Strana. Praha 1872, s. 67-69; Bernhard GRUEBER: Die Kunst des Mittelalters in Böhmen 3. Wien 1877, s. 100-102, 144-146, 151-152; Joseph NEUWIRTH: Peter Parler von Gmünd. Dombaumeister in Prag und seine Familie. Prag 1891, s. 64-73; Joseph NEUWIRTH: Geschichte der bildenden Kunst in Böhmen vom Tode Wenzels III. bis zu den Hussitenkriegen. I. Bd. Prag 1893, s. 68, 320, 574-577; Alfred STIX: Die monumentale Plastik der Prager Dombauhütte um die Wende des XIV. und XV. Jahrhunderts. In: Kunstgeschichtliches Jahrbuch der k.k. Zentral-Kommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denknmale 2. Wien 1908, s. 69-132; Zdeněk WIRTH: In: Zdeněk WIRTH (ed.): Umělecké poklady Čech sv. I. Praha 1913, s. 3-4, 48-50; Zdeněk WIRTH: In: Zdeněk WIRTH (ed.): La richesse d´art de la Bohême I. Prague 1913, s. 3-4, 52-54; Wilhelm PINDER: Die deutsche Plastik vom ausgehenden Mittelalter bis zum Ende der Renaissance. Erster Teil. Handbuch der Kunstwissenschaft. Wildpark-Potsdam 1924, s. 126-127; Jaromír PEČÍRKA: Plastika. In: WIRTH Zdeněk (red.): Dějepis výtvarného umění v Čechách I. Středověk. Praha 1931, s. 210-213, 217-218 Jaromír; PEČÍRKA: Středověké sochařství v Čechách. In: Umění VI. Praha 193, s. 190-191; Josef OPITZ: Sochařství v Čechách za doby Lucemburků. Díl první. Praha 1935, s. 84-91; Karl M.SWOBODA: Peter Parler. Der Baukünstler und Bildhauer. Wien 19423, s. 23-24; Václav VOJTÍŠEK: O erbech na staroměstské mostecké věži. In: Kniha o Praze 1958. Praha 1958, s. 72-78; Albert KUTAL: České gotické sochařství 1350-1450. Praha 1962, s. 56-58. 119-120; Erich BACHMANN: Architektur bis zu den Hussitenkriegen. In: Karl M. SWOBODA (Hrsg.): Gotik in Böhmen. München 1969, s. 103-106; Viktor KOTRBA: Architektura. Katalog architektury. In: Jaroslav PEŠINA (red.): České umění gotické 1350-1420. Praha 1970, s. 63, 85-86; Gerhard SCHMIDT: Peter Parler und Heinrich IV_._ Parler als Bildhauer. In: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 23. Wien 1970, s. 124; Rudolf CHADRABA: Staroměstská mostecká věž a triumfální symbolika v umění Karla IV. Praha 1971; Karel STEJSKAL: Eléments antiquisant dans les sculptures provenants du chantier de Pierre Parléř. In: Umění 20. Praha 1972, s. 234-248 Jaromír; HOMOLKA: Staroměstská mostecká věž a její okruh. Studie k počátkům umění krásného slohu v Čechách (= Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographia 55). Praha 1974, s. 11-54; Jan MUK ml.: Konstrukce a tvar středověkých kleneb. In: Umění XXV. Praha 1977, s. 1-23; Götz FEHR: Die Wölbekunst der Parler. In: Anton LEGNER (Hrsg.): Die Parler und der Schöne Stil 1350-1400 Bd. 3. Köln 1978, s. 46-47; Jaromír HOMOLKA: Altstädter Brückentum. In: Anton LEGNER (Hrsg.): Die Parler und der Schöne Stil 1350-1400. Bd. 2. Köln 1978, s. 666-670; Percy Ernst SCHRAMM / Hermann FILLITZ / Florentine MÜTHERICH: Denkmale der deutschen Könige und Kaiser II. Ein Beitrag zur Herrschergeschichte von Rudolf I. bis Maximilian I. 1273-1519. München 1978, s. 71; Zdeněk HORSKÝ: Založení Karlova mostu a kosmologická symbolika Staroměstské mostecké věže. In: Staletá Praha IX. Praha 1979, s. 197-212; CHADRABA Rudolf: Zur Ikonographie der thronenden Herrscherfiguren am Altstädter Brückenturm in Prag. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität 30, 3/4. Jena 1981, s. 411-418; Karolina ADAMOVÁ: K heraldické výzdobě Staroměstské mostecké věže. In: Pražský sborník historický 15. Praha 1982, s. 44-62; Jaromír HOMOLKA: Sochařství. In: Emanuel POCHE (ed.): Praha středověká (= Čtvero knih o Praze). Praha 1983, s. 419-430, 438; Jiří LOUDA: Znaky na staroměstské mostecké věži. In. Umění 33. Praha 1985, s. 357-359; Michael Viktor SCHWARZ: Höfische Skulptur im 14. Jahrhundert. Entwicklungsphasen und Vermittlungswege im Vorfeld des Weichen Stils. Teil I. (=Manuskripte für Kunstwissenschaft in der Wernerschen Verlagsgesellschaft Bd. 6). Worms 1986, s. 382-386; Ivo KOŘÁN / Miloš SUCHOMEL: Karlův most. Praha 1991; Jakub VÍTOVSKÝ: K datování, ikonografii a autorství staroměstské mostecké věže. Průzkumy památek II. Praha 1994, s. 15-44; Jakub VÍTOVSKÝ: Stavitel Karlova mostu mistr Ota – k otázce vztahů mezi stavební činností Jana IV. z Dražic a Karla IV. In: Zprávy památkové péče 54. Praha 1994, s. 1-6; Dobroslav LÍBAL / Jan MUK: Staré Město Pražské. Architektonický a urbanistický rozvoj. Praha 1996, s. 164-169; Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov. Praha 1996, s. 122-129; Dobroslav LÍBAL: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek. Praha 2001, s. 373-374; Pavel KALINA / Jiří KOŤÁTKO: Praha 1310-1419. Kapitoly o vrcholné gotice. Praha 2004, s. 56-62; Dana STEHLÍKOVÁ: Svatovítská huť. Staroměstská mostecká věž, východní průčelí – lev. In: Jiří FAJT (ed.): Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437. Praha 2006, s. 232-233; Dana STEHLÍKOVÁ: Svatovítská huť. Staroměstská mostecká věž, východní průčelí – sv. Prokop. In: Jiří FAJT (ed.): Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437. Praha 2006, s. 233-234; Dana STEHLÍKOVÁ: Svatovítská huť. Staroměstská mostecká věž, východní průčelí – sv. Zikmund. In: Jiří FAJT (ed.): Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437. Praha 2006, s. 234-235; Ivo HLOBIL: Der spätgotische Turmwächter des Altstädter Turms der Karlsbrücke. Neue Fragen einer einzigartigen Statue. In: Umění 61. Praha 2013, s. 257-267 Romuald; KACZMAREK: Bemerkungen zum Turmwächter des Altstädter Brückenturms. In: Umění 62. Praha 2014, s. 161-162; Ivo HLOBIL: Turmwächter oder letzter Baumeister der Karlsbrücke? In: Umění 62. Praha 2014, s. 163-164; Ivo HLOBIL: Challenge and Risk: The Parlerian Statues on the Old Town Tower of Charles Bridge. A Reinterpretation. Výzva a risk: program, parléřovských skulptur na Staroměstské věži Karlova mostu, podněty k jeho reinterpretaci. In: Umění 63. Praha 2015, s. 2-33.

1464

Karlův most a vyšší malostranská mostecká věž

Ale nebyl to jen Týnský kostel, budovaný už za Karla IV. a Václava IV., v jehož stavbě se za Jiřího vlády pokračovalo. Byly obnoveny práce i na jiném královském díle v Praze — na kamenném mostě přes Vltavu. Pavel Žídek napsal ve svém spise, který králi Jiřímu věnoval: „Vaše Jasnost most opravila, věži pěknau na mostě udělala.“ Z toho je zjevné, že král Jiří se ujal velkého díla z doby císaře Karla IV., dal provádět jeho opravy i postavit novou věž. Ne všechny písemné zprávy tu však mluví zřetelným jazykem. Ale za hodnověrnou lze mít snad zprávu k roku 1464 o položení základu k nové věži na Malé Straně vedle Saského domu. Jedná se tu zjevně o vyšší mosteckou věž na malostranské straně Karlova mostu.

Mocný kubus této věže byl zbudován z pečlivě tesaných a sestavovaných kamenných kvádrů a dílců. Výrazné římsy člení věž do tří etáží. V úrovni horního „patra“ je na obou širších stranách věže k vnější líci z kvádrového zdiva připojeno dekorativní členění využívající tvarový rejstřík katedrální gotiky — oblouky, kružby, fiály ad. Inspirací tu zjevně bylo utváření Staroměstské mostecké věže, na jejíž stavbě se bezpochyby podílela katedrální huť Petra Parléře. Zatímco však na Staroměstské mostecké věži je členící aparát pevně a logicky provázán s nárožími věžního kubusu, na vyšší věži malostranské byl do plochy věže osazen, aniž byl provázán s nárožními hranami stavby.

V dekorativní panelaci horního patra vyšší malostranské věže jsou na jejích obou stranách zarámovány tři niky, do nichž měly být nejspíše osazeny kamenné sochy — zda se tak skutečně stalo, však nevíme. Na vrchol obvodového zdiva věže je na výraznou korunní římsu osazen ochoz s nápadnými arkýřky na nárožích. Odtud se potom odvíjí bohatá architektura vysoké valbové (dlátkové) střechy s nárožními věžičkami. I v tom se jedná o variantu řešení uplatněného kdysi na Staroměstské mostecké věži.

Vyšší malostranská věž Karlova mostu nebyla tedy budována jen jako účelová fortifikační stavba. Byla realizována jako okázalé a nákladné, bohatě utvářené dílo, které záměrně navazovalo na velkolepě reprezentativní architekturu doby lucemburské. Je tedy vskutku královským monumentem — vedle průčelí Týnského chrámu prvním, který v Praze vyrostl po dlouhých desetiletích následujících po výbuchu husitské revoluce.

Monument na kamenném mostě

Jako symbol města, jeho postavení a výsad byl zřízen na záhlaví jednoho z pilířů pražského Karlova mostu kamenný monument. Ze soklové části tohoto pomníku vyrůstá hranolový pilíř, na jehož čtyřech bocích jsou vytesány reliéfní postavy měšťana, anděla, prostovlasého muže a rytíře v brnění držícího tasený meč. Nad těmito figurami přechází jejich orámování v oblouk ve tvaru oslího hřbetu ukončený kytkou. Horní část pilíře člení pak slepé kružby podpírající vrcholovou římsu. Na ní spočívá sokl s jen v torze dochovanou postavou rozkročeného ozbrojence, u jehož nohou je lev drtící draka. Nechybí tu ani štít s erbem Starého Města. Tento monument je pozoruhodný spíše než kvalitou sochařské práce svou dekorativností, která nemůže nepřipomenout díla Matouše Rejska. Patří k nejvýraznějším projevům reprezentace městské obce.

Literatura:

Wácslaw Wladiwoj TOMEK: Dějepis Prahy VIII. Praha 1891, s. 55, pozn. 82; Zdeněk V. TOBOLKA: M. Pavla Žídka Spravovna (= Historický archiv České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění č. 33). Praha 1908, s. 23 – čtení citované pasáže podle W. W. Tomka; Wácslaw Wladiwoj TOMEK: Dějepis města Prahy VIII. Praha 1891, s. 56; K vyšší malostranské mostecké věži Václav MENCL: Praha. Praha 1969, s. 96; Dobroslav LÍBAL: Architektura. In: Emanuel POCHE (red.): Praha středověká. Čtvero knih o Praze. Praha 1983, s. 339.

Obrázky

Praha. Karlův most.
Praha. Karlův most. Staroměstská mostecká věž. Pohled od západu.
Praha. Karlův most. Vyšší mostecká věž na Malé Straně. Horní etáž, pohled od jihozápadu.
Praha. Karlův most. Staroměstská mostecká věž. Detail.
Praha. Karlův most. Vyšší mostecká věž na Malé Straně. Pohled od jihovýchodu.
Praha. Karlův most. Staroměstská mostecká věž. Socha Karla IV.