Loděnice – Kostel sv. Marka

Historie

zaklenutí poč. 16. století

kostel sv. Markéty

K majetku kláštera v Louce patřila i ves Loděnice na Znojemsku. Má se za to, že někdy ve druhé čtvrtině 15. století tu vyrostla stavba kostela s polygonálně ukončeným presbytářem, provázeným z obou stran hranolovými věžemi, a s bazilikálním trojlodím. Nejspíše v poslední čtvrtině 15. nebo až na začátku 16. století byla sklenuta hlavní loď, přičemž nejvýraznější součást klenebního obrazce vytváří navzájem se pronikající nepravidelné osmiúhelníky, jaké byly uplatněny na klenbě v lodi chrámu sv. Štěpána ve Vídni, jehož stavba byla pro moravskou architekturu pozdní gotiky velkým vzorem. Kruchta, vestavěná na západě do hlavní lodi loděnického kostela, má ve svorníku svého klenutí letopočet 1504.

Literatura:

Petr KROUPA: Opevněný farní kostel sv. Markéty v Loděnicích. In: Kaliopi CHAMONIKOLA (ed.): Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. II. Brno. Brno 1999, s. 118-120; Bohumil SAMEK: Umělecké památky Moravy a Slezska 2. Praha 1999, s. 399-402; Klára BENEŠOVSKÁ / Petr CHOTĚBOR / Tomáš DURDÍK / Miroslav PLAČEK / Dalibor PRIX / Vladislav RAZIM: Architektura gotická (= Deset století architektury). Praha 2001, s. 256.

Obrázky

Loděnice. Kostel sv. Markéty. Pohled do hlavní lodi