Loděnice – Kostel sv. Marka

Historie

zaklenutí poč. 16. století

kostel sv. Markéty

K majetku kláštera v Louce patřila i ves Loděnice na Znojemsku. Má se za to, že někdy ve druhé čtvrtině 15. století tu vyrostla stavba kostela s polygonálně ukončeným presbytářem, provázeným z obou stran hranolovými věžemi, a s bazilikálním trojlodím. Nejspíše v poslední čtvrtině 15. nebo až na začátku 16. století byla sklenuta hlavní loď, přičemž nejvýraznější součást klenebního obrazce vytváří navzájem se pronikající nepravidelné osmiúhelníky, jaké byly uplatněny na klenbě v lodi chrámu sv. Štěpána ve Vídni, jehož stavba byla pro moravskou architekturu pozdní gotiky velkým vzorem. Kruchta, vestavěná na západě do hlavní lodi loděnického kostela, má ve svorníku svého klenutí letopočet 1504.

Obrázky

Loděnice. Kostel sv. Markéty. Pohled do hlavní lodi