Kouřim

Historie

první zmínka roku 1261

Existence středověkého města, které převzalo funkce staršího hradiště, je poprvé doložena k roku 1261, kdy město Přelouč dostalo v listině krále Přemysla Otakara II. magdeburské právo, jaké mají Kolín a Kouřim. V královské listině, kterou známe jen z formulářové sbírky, je opevnění Kouřimi dáváno spolu s kolínským za příklad.

Město bylo založeno v poloze příhodné pro obranu, na ostrožně zdvihající se na severu nad tokem Kouřimky, na jihu nad Ždánickým potokem. Městský areál má tvar písmene D s rovnou západní stranou obvodu, zatímco na východě je městský areál obloukovitě vydutý. Excentricky k jihovýchodu je umístěno v jeho nitru protáhlé, téměř obdélné náměstí, jehož podélná osa probíhá přibližné v severojižmím směru. Od severozápadního kouta náměstí vychází na sever jedna z hlavních ulic, ústící do Pražské brány. Na severozápadě u obvodové hradby bylo situováno cisterciácké proboštství, v prostoru při jihovýchodním rohu náměstí farní kostel sv. Štěpána.V utváření dispozice města, zejména ve vytyčení obdélného ústředního náměstí, jeví se již zřejmě snaha o pravidelnější rozvržení půdorysu, nicméně zde ještě zdaleka nebylo dosaženo vyspělosti příznačné pro některé mladší městské fundace. Zmíněná listina, zahrnutá do formulářové sbírky, by mohla nasvědčovat, že Kouřim byla už v raném období své existence obklopena opevněním, které ovšem bylo později zesíleno a přestavováno.

Na časný původ kamenné fortifikace v Kouřimi poukazuje zejména Pražská brána v severní části obvodu, ve vyústění ulice směřující do severozápadního kouta náměstí. Přízemím této hranolové stavby prochází průjezd, z obou stran (severní a jižní) přístupný portály rozložitých proporcí s hrotitými výškově nepříliš vypjatými záklenky. Těm jsou podloženy masivní pětiboké pásy, spočívající na pětibokých příporách přiložených k bočním stranám portálových ostění. Severní vnější průčelí brány, obrácené proti směru komunikace přicházející k městu, je po obou stranách ve své spodní části zesíleno pilíři, v nichž jsou po bocích vstupního portálu drážky pro spouštění padací mříže (podobně je řešena vstupní fronta Dolní brány v Domažlicích, pocházející z doby Přemysla Otakara II.). Poněkud těžkopádná a rozložitá forma obou portálů Pražské brány v Kouřimi i příznačné uplatnění masivních polygonálních forem naznačují, že tato fortifikační stavba vznikla ve třetí čtvrtině 13. století. Tím je přesvědčivěji datována nejstarší fáze kouřimského opevnění, jíž patrně náleží i vnitřní hradební zeď.

Obrázky

Kouřim. Půdorysné schéma města.
Kouřim. Pražská brána. Pohled od jihu.