Klatovy

Historie

druhá pol. 13. století

Město Klatovy bylo založeno jako královské v období vlády Přemysla Otakara II.

Plochu města dělí pravoúhlý rastr uliční sítě do čtverhranných bloků. Rozpor mezi pravoúhlým rozčleněním dispozice a vyvinutím obvodu ve tvaru nepravidelného oválu se projevil nepravidelnostmi při obvodu města. Excentricky, blíže k jižní straně městského obvodu, je situováno čtvercové náměstí o straně dlouhé asi 100 m, z jehož koutů vybíhají ulice. Při východním okraji města byl situován farní kostel, jehož budování započalo už vzápětí po vzniku města, původní stavba byla však přeměněna pozdějšími úpravami. Už ve 13. století byl zřízen zdejší dominikánský klášter, který ležel v jihovýchodní části města.

Asi už v době Přemysla Otakara II. bylo město opevňováno. Z té doby pocházejí asi některé nejstarší části městské fortifikace, jejíž hlavní hradbu ze-silovaly, podobně jako v jiných otakarských městech, půlválcové, na vnitřní straně uzavřené bašty.

Založení Klatov bylo patrně součástí řetězu královských městských fundací, položených poblíž západní hranice českého státu (Sušice, Klatovy, Domažlice, Tachov). Pravidelným a racionálním rozčleněním půdorysu se Klatovy řadí do skupiny podobně utvářených měst z doby vlády Přemysla Otakara II. (např. České Budějovice, Vysoké Mýto aj.).

Obrázky

Klatovy. Půdorysné schéma města.