Brno – Stará radnice

Historie

kolem roku 1500

Stará radnice

K nejproslulejším dílům pozdní gotiky v Brně patří průčelí takzvané Staré radnice s bohatou portálovou architekturou. Vlastní vchod ukončuje nízký kýlovitý oblouk, z něhož se vidlicovitě odvíjí dva trojúhelné, hrotitým vrcholem vzhůru směřující útvary, vymezené profily vybíhajícími z portálového ostění. Vzhůru pak vyrůstá pět pilířků, na kterých jsou umístěny sochy završené baldachýny, z nichž vyrůstají vysoké fiály. Prostřední z těchto pěti soch, která představuje Spravedlnost, pochází až z doby baroka, po jejích obou bocích jsou pak figury měšťanů. Dvě postranní sochy znázorňují ozbrojence-heroldy, oděné v brnění a držící v jedné ruce kopí s praporcem, v druhé pak štít se znakem města Brna. Obdobné vyobrazení štítonošů s brněnským znakem se pak nachází v knize brněnského berního rejstříku z doby kolem roku 1510. Bohatě utvářenou portálovou architekturu završuje v ose ústřední fiála působící dojmem, jakoby se prohýbala pod náporem vichru. Tím se brněnský portál řadí do expresivní a dynamické vrstvy pozdní gotiky.

Portál je datován namalovaným letopočtem 1511 a je pokládán za dílo Antona Pilgrama, vznikl tedy bezprostředně před Pilgramovým odchodem do Vídně. Jednotlivé rysy utváření brněnského portálu se ostatně odráží i v bohatém členění Pilgramovy kazatelny ve vídeňském chrámu sv. Štěpána.

Z brněnské Staré radnice pochází soubor okenních vitrají s vyobrazením erbů – v této řadě je zastoupen znak s českým dvouocasým lvem, moravská, slezská a říšská orlice, dále znak biskupství olomouckého a erb města Brna a konečně znak rakouský a sdružený znak česko-uherský. Tak se tu Brno v okázalé podobě hlásilo ke státnímu svazku České koruny, k sepětí Českého a Uherského království pod společnou vládou, a prezentována tu byla i příslušnost Brna do olomoucké diecéze a vazby města k blízkému Rakousku. Soudí se, že tato erbovní sestava vznikla za vlády Albrechta Habsburského († 1439), ale vyloučena není ani doba následující.

Obrázky

Brno. Stará radnice. Průčelí.
Brno. Stará radnice. Socha radního na levé straně portálu radnice.