Brno – Stará radnice

Historie

kolem roku 1500

Stará radnice

K nejproslulejším dílům pozdní gotiky v Brně patří průčelí takzvané Staré radnice s bohatou portálovou architekturou. Vlastní vchod ukončuje nízký kýlovitý oblouk, z něhož se vidlicovitě odvíjí dva trojúhelné, hrotitým vrcholem vzhůru směřující útvary, vymezené profily vybíhajícími z portálového ostění. Vzhůru pak vyrůstá pět pilířků, na kterých jsou umístěny sochy završené baldachýny, z nichž vyrůstají vysoké fiály. Prostřední z těchto pěti soch, která představuje Spravedlnost, pochází až z doby baroka, po jejích obou bocích jsou pak figury měšťanů. Dvě postranní sochy znázorňují ozbrojence-heroldy, oděné v brnění a držící v jedné ruce kopí s praporcem, v druhé pak štít se znakem města Brna. Obdobné vyobrazení štítonošů s brněnským znakem se pak nachází v knize brněnského berního rejstříku z doby kolem roku 1510. Bohatě utvářenou portálovou architekturu završuje v ose ústřední fiála působící dojmem, jakoby se prohýbala pod náporem vichru. Tím se brněnský portál řadí do expresivní a dynamické vrstvy pozdní gotiky.

Portál je datován namalovaným letopočtem 1511 a je pokládán za dílo Antona Pilgrama, vznikl tedy bezprostředně před Pilgramovým odchodem do Vídně. Jednotlivé rysy utváření brněnského portálu se ostatně odráží i v bohatém členění Pilgramovy kazatelny ve vídeňském chrámu sv. Štěpána.

Z brněnské Staré radnice pochází soubor okenních vitrají s vyobrazením erbů – v této řadě je zastoupen znak s českým dvouocasým lvem, moravská, slezská a říšská orlice, dále znak biskupství olomouckého a erb města Brna a konečně znak rakouský a sdružený znak česko-uherský. Tak se tu Brno v okázalé podobě hlásilo ke státnímu svazku České koruny, k sepětí Českého a Uherského království pod společnou vládou, a prezentována tu byla i příslušnost Brna do olomoucké diecéze a vazby města k blízkému Rakousku. Soudí se, že tato erbovní sestava vznikla za vlády Albrechta Habsburského († 1439), ale vyloučena není ani doba následující.

Literatura:

August PROKOP: Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung. II. Band. Das Zeitalter der gotischen Kunst. Wien 1904, s. 589-590; Karel GUTH: neznámý mistr, portál do věže radnice v Brně. In: Zdeněk WIRTH (ed.): Umělecké poklady Čech I. Praha 1913, s. 44; Karl OETTINGER: Anton Pilgram und die Bildhauer von St. Stephan. Wien 1951, s. 20-21; Bohumil SAMEK: Brněnská radnice. In: Brno v minulosti a dnes 5. Brno 1963, s. 168-196; Bohumil SAMEK: Umělecké památky Moravy a Slezska 1. Praha 1994, s. 144; Bohumil SAMEK: Anton Pilgram, portál tzv. Staré radnice v Brně. In: Kaliopi CHAMONIKOLA (ed.): Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. II. Brno. Brno 1999, s. 73-74; Karel KIBIC / Zdeněk FIŠERA: Historické radnice Čech, Moravy a Slezska 1.díl. Praha 2009, s. 332-334; Cecilie HÁLOVÁ-JAHODOVÁ: Brno. Stavební a umělecký vývoj města. Praha 1947, s. 44; Bohumil SAMEK: Brněnská radnice. In: Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna 5. Brno 1963, s. 168-196; Bohumil SAMEK: Brněnská radnice. Brno 1966; Zdeněk KUDĚLKA: Románská architektura na Moravě. In: Dějiny českého výtvarného umění I/1. Praha 1984, s. 86; Dobroslav LÍBAL: Gotická architektura. In: Dějiny českého výtvarného umění I/1. Praha 1984, s. 154; Jiří KUTHAN: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města – hrady – kláštery – kostely. Vimperk 1994, s. 68-70; Bohumil SAMEK: Umělecké památky Moravy a Slezska 1. Praha 1994, s. 142-143; Tomáš BOROVSKÝ / Aleš FLÍDR / Petr HOLUB ad.: Stavební vývoj a projevy umění. In: Libor JAN (ed.): Dějiny Brna 2. Středověké město. Brno 2013, s. 786-787, 831, 839, 848-849; Jiří KROUPA: Historické paláce, veřejné instituce. In: Jiří KROUPA (red.): Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. Brno 2015, s. 475-477; František MATOUŠ: Mittelalterliche Glasmalerei in der Tschechoslowakei (= Corpus vitrearum medii aevi / Tschechoslowakei). Prag 1975, s. 21-25; Dana STEHLÍKOVÁ: Osm vitrají se zemskými znaky Čech, Moravy, Slezska a Říše římské. In: Kaliopi CHAMONIKOLA (ed.): Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. II. Brno. Brno 1999, s. 581-582; Dana STEHLÍKOVÁ: Vitrailles with emblems of Bohemia, Moravia, Silesia and the Roman Empire. In: Ivo HLOBIL (ed.): The last Flowers of the Middle Ages from the Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia. Olomouc 2000, s. 239-240.

Obrázky

Brno. Stará radnice. Průčelí.
Brno. Stará radnice. Socha radního na levé straně portálu radnice.