Brno

Historie

první písemná zmínka 1091

Brno se stalo jedním ze tří center přemyslovských údělných knížectví na Moravě. Vedle Olomouce a Znojma patřilo tak k nejvýznamnějším sídelním celkům Moravy. V první polovině 13. století zde už existovala řada kostelů – Panny Marie na Starém Brně, sv. Petra na Petrově, dále kostel sv. Michala a sv. Jakuba, který byl už v roce 1231 kostelem farním. Mezníkem v historii Brna bylo udělení městských práv králem Václavem I. v roce 1243. V panovníkově listině jsou již zmíněny městské hradby a příkopy. Ve městě a v jeho bezprostředním okolí vznikly během doby i další svatyně a několik klášterů. Na návrší nad městem vyrůstal už od druhé čtvrtiny 13. století královský hrad Špilberk, jehož četné monumentální části vznikly za Přemysla Otakara II. V letech 1349-1411 sloužil hrad jako hlavní sídlo moravských markrabat z rodu Lucemburků. Rezidenční role Brna byla velkým přínosem pro rozvoj města a jeho postavení jako kulturního centra.

V časech husitské revoluce zůstalo Brno, kde vládl německý patriciát, na straně katolické a podporovalo tak císaře Zikmunda. Později v roce 1451 do Brna během své misijní protihusitské cesty přijel Jan Kapistrán, jehož pobyt tu byl podnětem k založení kláštera řádu františkánů observantů, podobně jak se to stalo i v Olomouci a v Opavě.

Když pak v roce 1458 Jiří z Poděbrad vytáhl s válečnou výpravou na Moravu, poddalo se mu i Brno a přijalo ho za českého krále. V následujícím roce dne 31. července v Brně udělil císař Friedrich III. Jiřímu z Poděbrad v léno Českou korunu. Když ale šlechtická skupina stojící v opozici ke králi Jiřímu vytvořila takzvanou jednotu zelenohorskou, připojil se k ní v roce 1467 i olomoucký biskup Tas z Boskovic a do spolku s ním vstoupilo i město Brno, jehož měšťané oblehli hrad Špilberk, když jeho posádka se přidržela krále Jiřího. Protivníky Jiřího z Poděbrad podpořil uherský král Matyáš Korvín, který ovládl Moravu, Slezsko a Lužici, a tak se i Brno ocitlo na dlouhá dvě desetiletí pod Korvínovou vládou. O vzestupu Brna v následném období jagellonském vydávají svědectví tak význačné monumenty, jakým jsou kostel sv. Jakuba či portál brněnské radnice.

Obrázky

Brno. Veduta města z roku 1593.