Jindřich Korutantský

1307 - 1310

Historie

(srpen až říjen roku 1306)

Nároky na český trůn si činil vévoda Jindřich Korutanský, jenž se 13. února 1306 oženil s Annou, dcerou krále Václava II. V obtížné volbě nového krále na konci sprna 1306, při níž proti sobě stály dva tábory, převážil nakonec vliv korutanské strany. Při volebním jednání, na němž byl Jindřich Korutanský zvolen králem, byly podle Petra Žitavského předloženy v jeho prospěch „císařské listiny: kdyby některý z českých králů odešel bez mužského potomstva z tohoto života, že se má dcera těšiti témuž právu v království jako syn, aby někdy nepřetrhla dravost smrti nit královského pokolení“. Ve skutečnosti není existence podobných privilegií zajišťujících vladařskou posloupnost i v ženské linii doložena.

(4. červenec 1307 až srpen 1310)

Předčasnou smrtí Rudolfa Habsburského se znovu uvolnil prostor pro Jindřicha Korutanského, jenž byl v srpnu 1307 provolán českým králem. Ale římský král Albrecht by byl rád získal český trůn pro svého syna Friedricha. Tažení Habsburků do Čech však neskončilo úspěchem a jejich dalším snahám o získání vlády v českém království zabránilo zavraždění krále Albrechta 12. května 1308. Tím habsburská strana v Čechách, k níž patřila i dvojnásobná vdova královna Alžběta Rejčka, utrpěla poslední ránu.

Ale ani Jindřichovi Korutanskému se nepodařilo získat v Čechách obecné uznání. V opozici vůči stanuli opati velkých cisterciáckých klášterů, jmenovitě sedlecký Heidenreich a zbraslavský Konrád, kteří ještě nedávno patřili do okruhu vlivných rádců Václava II., a spolu s nimi i někteří z velmožů. Jednání s novým římským králem Jindřichem VII. Lucemburským (1308-1313, císař od r. 1312) v Heilbronnu vedl zbraslavský opat Konrád, jehož průvodcem byl Petr Žitavský, autor velké části zbraslavské kroniky. Účastnil se ho i mohučský arcibiskup Petr z Aspeltu, kdysi rádce Václava II. Podle Petra Žitavského prohlásil zbraslavský opat, že dcera Václava II. Eliška „je zrozena k tomu, a snad to tak rozhodl Bůh, že po zániku mužského královského rodu má nyní býti skrze tuto útlou dívku království, jež kleslo, zavázáno, aby opět povstalo“. Jindřich VII. uznal v Heilbronnu dědické nároky Eliščiny. Nové české poselstvo, v němž opět podstatná úloha připadla cisterciáckým opatům ze Zbraslavi a ze Sedlce, se setkalo s římským králem Jindřichem VII. ve Frankfurtu. Tady navrhl Jindřich VII. sňatek svého bratra Valrama s Eliškou Přemyslovnou, ale nakonec bylo smluveno, že česká princezna dostane za manžela Jindřichova syna Jana.

Literatura:

Jiří KUTHAN: Královská hodnost českých vladařů, jejich dílo a reprezentace. In: Jiří KUTHAN / Miroslav ŠMIED (ed.): Korunovační řád českých králů. Praha 2009, s. 78–79.

Mapy

Jindřich Korutantský první krátké období vlády.

Období červenec 1307 až srpen 1310.