Týnec nad Sázavou – hrad

Historie

12. století

Hrad

V historických pramenech se Týnec objevuje až od roku 1318, kdy byl Týnec v držení rodu Medků z Valdeka. Z nejstaršího období existence sídla s pohřebištěm a rotundou nemáme o Týnci nad Sázavou žádné zprávy. Nelze vyloučit, že byl majetkem zeměpanským, jistoty tu ale není.

Na nevysokém a dílem skalnatém návrší nad řekou v blízkosti brodu tu vznikl nevelký hrad, jehož plocha má podobu oválu obklopeného příkopem a valem s ohrazením s čelní stěnou, původně asi dřevěnou. Dominantní stavbou se tu stala rotunda s válcovou lodí a apsidou. Líc jejího zdiva je naspodu provedena z vrstev velkých kvádrů, které se střídají s vrstvami kvádrů malého rozměru. Jinak tu bylo ale užito i neopracovaných kamenů. Až dodatečně byla k rotundě přistavěna hranolová věž z kvádrového zdiva.

V okolí rotundy na její východní, jihovýchodní a jižní straně odkryl archeologický průzkum kostrové pohřebiště datované do 11. a 12. století. Z té doby pocházela i na sever od rotundy položená dřevěná stavba. Na jejím místě byl následně postaven objekt, jehož obvodové zdivo je zčásti dochováno, na jedné straně tvořilo součást obvodové fortifikace. Vznik této stavby byl datován do 12. století.

Literatura:

Franz Alexander HEBER: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser Bd. 6. Prag 1848; Antonín PODLAHA: Posvátná místa království českého. Arcidiecése pražská. Díl II. Praha 1908, s. 195-201; Antonín PODLAHA: Soupis památek historických a uměleckých v království českém 35. Politický okres benešovský. Praha 1911, s. 259-262; Karel GUTH: České rotundy. Památky archeologické 34 (roč. 1924-1925). Praha 1924, s. 127-128; Václav RICHTER: O účelu československých rotund. In: Český časopis historický 42. Praha 1936, s. 455-456; Anežka MERHAUTOVÁ: Raně středověká architektura v Čechách. Praha 1971, s. 345. Antonín HEJNA: Archeologický výzkum v areálu hradu v Týnci nad Sázavou. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 12. Benešov 1971, s. s. 70-89; Antonín HEJNA: Archeologický výzkum v Týnci nad Sázavou. In: Archeologické rozhledy 24. Praha 1972, s. 410-416, 483-484; Antonín HEJNA: Opevněná venkovská sídla doby přemyslovské v Čechách. Výsledky archeologického výzkumu z období 1965-1975. In: Archaeologia historica 2. Brno 1977, s. 75-77; Antonín HEJNA: Výsledky archeologického výzkumu v areálu hradu v Týnci nad Sázavou. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 18. Benešov 1978, s. 129-140; Tomáš DURDÍK: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 1999, s. 567-568; Anežka MERHAUTOVÁ / Dušan TŘEŠTÍK: Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha 1983, s. 89; Klára BENEŠOVSKÁ / Petr CHOTĚBOR / Tomáš DURDÍK / Zdeněk DRAGOUN: Architektura románská (= Deset století architektury). Praha (Správa Pražského hradu 2001), s. 161; Jarmila ČIHÁKOVÁ / Martin MÜLLER: Malostranský kostel sv. Václava v geometrickém světě středoevropských rotund. In: Staletá Praha 31, č. 1. Praha 2015, s. 97-98.

Obrázky

Týnec nad Sázavou. Rotunda. Pohled od jihozápadu.
Týnec nad Sázavou. Rotunda. Pohled od východu.