Řeznovice – Kostel sv. Petra a Pavla

Historie

pol. 12. století

Kostel sv. Petra a Pavla

Na ostrožně nad pravým břehem řeky Jihlavy vznikl někdy kolem poloviny 12. století zeměpanský dvorec, který převzal funkci staršího hradu Rokytno položeného dva kilometry jižně od Řeznovic. V tomto dvorci byl zbudován kostel sv. Petra a Pavla, o němž však z nejstarších dob jeho existence nemáme písemné zprávy. Předpokládá se, že vznikl v době znojemského údělného knížete Konráda Oty (správa Znojemska v letech 1123-1128; 1134-1170?), či jeho stejnojmenného syna († 1191), jehož manželkou byla Helicha z Wittelsbachu.

Kostel v Řeznovicích má v českých zemích vzácnou dispozici. Tvoří jí hranol nad půdorysem čtverec, otevírající se na třech stranách do apsid. Plášť apsid je v jejich náběhu na vnější straně členěn lizénami. Zdivo ústřední části i apsid je lícováno v řádcích kladenými kvádry, jejichž velikost kolísá. Zdivo východní apsidy je ukončeno na vnějšku v podřímsí obloučkovým vlysem a zubořezem Ve zdivu této apsidy se také dochovala tři poměrně vysoká a velmi úzká okna se široce rozevřenými špaletami ukončenými půlkruhovým záklenkem. Apsidy jsou sklenuty konchou, ústřední část stavby má pak klenbu křížovou. Nad ní se zdvihá oktogonální věžový nástavec. Jednotlivé boky jeho zdiva člení obloukem sklenutá slepá okna. Nad nimi jsou pak na všech stranách věžové nástavby podvojná okna s osovými sloupky, ukončená půlkruhovými nebo zalamovanými záklenky. V původním stavu se dělící sloupek zachoval jen na severní straně.

K západnímu boku ústředního hranolu přiléhalo původně patrové stavení na obdélném půdorysu, nad jehož přízemkem byla situována tribuna přístupná původně schodištěm v síle zdi. Tato západní část kostela byla zbořena asi v polovině 16. století, kdy tu byla připojena nová obdélná loď.

Kostel v Řeznovicích patří k nejpozoruhodnějším románským stavbám v českých zemích. Řešení s centrální částí na půdorysu čtverce otevřenou na jednotlivých stranách do apsid mělo obdobu v nedochovaném kostele sv. Jana Na zábradlí v Praze, o němž se soudí, že vznikl v době okolo roku 1160. Inspirací pro stavbu kostela stejně tak jako kostela v Řeznovicích byla zjevně kaple Všech svatých v prostoru rajského dvora dómu v Řezně, zbudovaná jako pohřební místo biskupa Hartwiga (1155-1164).

Literatura:

Ferdinand J. LEHNER: Farní kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích. In: Method 19. Praha 1893, s. 14-18; Augustin KRATOCHVÍL: Ivančický okres (= Vlastivěda moravská II.). Brno 1904, s. 303-305; August PROKOP: Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung 1. Wien 1904, s. 123-124; Václav RICHTER: O účelu československých rotund. In: Český časopis historický 42. Praha 1936, s. 466-467; Václav MENCL: Románská architektura v zemích českých. In: Ročenka kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1937 a 1938. Praha 1939, s. 25; Anežka MERHAUTOVÁ-LIVOROVÁ: K vývoji románských centrálních staveb v Čechách. In: Umění 3. Praha 1955, s. 128-138; Boris NOVOTNÝ: Archeologický výzkum hradu „Rokyten“ na Moravě z 11. až poloviny 12. století, jeho hradský obvod a románský dvorec Řeznovice. In: Archaeologia historica 6. Brno 1981, s. 221-238; Boris NOVOTNÝ: Výzkum výšinného mladohradištního opevnění Rokytné na Moravsko-krumlovsku, jeho hradský obvod a románský dvorec Řeznovice. In: Vlastivědný věstník moravský 33. Brno 1981, s. 292-301; Adolf Bunny KRÁL: Nové poznatky o románském kostele v Řeznovicích. In: Vlastivědný věstník moravský 38. Brno 1986, s. 290-294; Lubomír KONEČNÝ / Karel KUČA: Zjišťovací průzkum a rekonstrukce románského kostela sv. Petra a Pavla v Řeznovicích. In: Archaeologia historica 13. Brno 1988, s. 385-400; Lubomír KONEČNÝ / Zdeněk KUDĚLKA: Výzkum románské architektury na Moravě. In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university F 32-33. Brno 1988-1989, s. 70-71; Bohumil SAMEK: Umělecké památky Moravy a Slezska 1. Praha 1994, s. 600-602; Martin WIHODA: Morava v době knížecí 906-1197. Praha 2010, s. 226.

Obrázky

Řeznovice. Příčný řez. Kostel sv. Petra a Pavla.
Řeznovice. Kostel sv. Petra a Pavla. Románská část. Pohled od jihu.
Řeznovice. Kostel sv. Petra a Pavla. Románská část. Věž nad křížením.